Индикатори – ЛРЦП

ЦРП ќе се мерат со следните индикатори:

  • Број на пазари и услуги поврзани со подобрени, безбедни и отпорни локални патишта
  • Процент на корисници на проектот (поделени по род) кои искажале задоволство од патиштата кои се предмет на проектот
  • Општини кои користат едноставни методи за управување со актива развиени во рамки на проектот
  • Усвоен документ за национална политика за локални патишта