Локална улица Кузман Шапкарев

Активен
Буџет

10160326мкд

Должина

349.35

Ширина на асфалтен пат

9,0m

Тротоари (две страни)

0,5m – 2m

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постоен дел од асвалтниот пат како и реконструкција и проширување на  постојните тротоари. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Отстранување на горниот слој како и дел од подтло.
 2. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Абечки слој
  • Битуменизиран носив слој
 6. Прскање со битуменизирана емулзија помеѓу слоеви.
 7. Вградување на бетонски рабници.
 8. Реконструкција на постојни тротоари со павер елементи
 9. Нивелирање на постојни шахти.
 10. Полагање на цевки како припрема за оптички кабел.
 11. Обележување со вертикална и хор. Сигнализација

Галерија

1А

26-05-2021

1

09-06-2021

2

09-06-2021

2А

26-05-2021

2Б

26-05-2021

2В

26-05-2021

3

26-05-2021

3A

20-05-2021

4

09-06-2021

5

09-06-2021

8

22-06-2021

9

01-01-1970

10

22-06-2021

16

21-06-2021

17

21-06-2021

13

21-06-2021

7

09-06-2021

12

21-06-2021

29

21-06-2021

28

21-06-2021

27

21-06-2021

26

01-01-1970

25

21-06-2021

24

21-06-2021

23

21-06-2021

20

21-06-2021

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба