Реконструкција на локална улица Гоце Стојчевски

Активен
Буџет

7864372.8мкд

Должина

294.00м

Ширина на асфалтен пат

6,0м - 7,0м

Тротоари

0,5м - 3,0м

Со планираниот проект се предвидува рконструкција на постоен дел од асфалтниот пат- носивиот слој и постојните тротоари.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Отстранување на горниот слој како и дел од подтДело.
 2. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Абечки слој
  • Битуменизиран носив слој
 6. Прскање со битуменизирана емулзија помеѓу слоеви.
 7. Вградување на бетонски рабници.
 8. Реконструкција на постојни тротоари со павер елементи
 9. Нивелирање на постојни шахти.
 10. Полагање на цевки како припрема за оптички кабел.
 11. Обележување со вертикална и хор. Сигнализација

Галерија

1

24-04-2021

2

24-04-2021

3

24-04-2021

4

24-04-2021

5

02-06-2021

7

27-04-2021

8

27-04-2021

9

29-05-2021

10

01-06-2021

11

06-06-2021

13

16-06-2021

14

08-06-2021

15

08-06-2021

16

23-06-2021

17

23-06-2021

18

23-06-2021

19

23-06-2021

20

23-06-2021

21

23-06-2021

22

23-06-2021

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба