Реконструкција на локална улица Орце Николов и ул. Скопска

Активен
Буџет

5071722мкд

Должина

500,0м & 250,0м

Ул. Орце Николов - Ширина

6,0м

Тротоар (двостран)

2 х 2,0м


Ул. Скопска - Ширина

5,5м

Тротоар (двостран)

2 х 1,5м

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постојни асфалтирани улици како и постојни тротоари.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Отстранување на постојниот оштетен асфалтен пат, постојниот тампонски слој и дел од подтлото
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на предвиден слој на асфалт:
  1. Слој од АБ 11-5,0см
 6. Вградување на бетонски рабници.
 7. Нивелирање на постојните шахти.
 8. Изведба на тротоари со павер елементи.
 9. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба