Реконструкција на локална улица 11 Октомври

Активен
Буџет

3495256мкд

Должина

158.00м

Ширина на постоен земјан пат

4,5 - 5,5м

Тротоар (од една страна)

1 х 1,5м


Ширина на новопланиран асфалтен пат

4,5 - 5,5м

Ригола од една страна

1 х 50см

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен земјан пат и изведба на тротоари.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

  1. Обележување на трасата за новопланираниот под-проект.
  2. Отстранување на постојниот земјан слој, тампонски слој и дел од подтлото.
  3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
  4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен
  5. Изведба на потребен слој на асфалт:
    1. Вградување на  БНХС 16 -8,0см
  6. Поставување на бетонски рабници
  7. Изведба на тротоари со павер елементи.
  8. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Галерија

viber_image_2021-10-26_13-53-31-433

26-10-2021

viber_image_2021-10-26_13-53-31-388

26-10-2021

viber_image_2021-10-26_13-53-31-265

26-10-2021

IMG-fca4cc06b0fc323a91ec4f103fbf57e1-V

01-01-1970

IMG-94348550a1424a4bf0fb53a2c04e4889-V

26-10-2021

IMG-5e1036785dc742ab2748e540a7b2bbf1-V

26-10-2021

IMG-5cb5a28df1c186f38783fd414d7c20c1-V

26-10-2021

IMG-2ca2d74e2eb32f27e7712ed0a22b7b5f-V

26-10-2021

20211026_135120

26-10-2001

20211026_135031

26-10-2021

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба