Реконструкција на улица Крушевска

Активен
Буџет

16981626мкд

Должина

1,318.53м

Ширина на асфалтен пат

4,5м - 7,5м

Тротоари (од две страни)

W=1,0м -2,0м

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постојниот асфалтен пат и тротоарите.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Стругање на постојниот асфалтен слој.
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на предвиден слој на асфалт:
  1. Вградување на БНХС 16 – 7см
 6. Прскање со битуменизирана емулзија помеѓу слоеви.
 7. Вградување на бетонски рабници.
 8. Реконструкција на постојниот тротоар со павер елементи.
 9. Нивелирање на постојни шахти, изведба на канал за одводнување, поставување цевка.за одводнување атмосферски води
 10. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација
 11. Изведба на електрични инсталации (според проект за електротехника).

Галерија

ул.Крушевска (005)

10-10-2021

viber_image_2021-10-25_12-16-10-554

25-10-2021

viber_image_2021-10-23_15-51-49-964

23-10-2021

viber_image_2021-10-23_12-26-28-774

23-10-2021

viber_image_2021-10-23_12-26-28-444

23-10-2021

viber_image_2021-10-23_12-00-57-635

23-10-2021

viber_image_2021-10-21_15-44-06-261

21-10-2021

viber_image_2021-10-20_10-19-57-052

20-10-2021

viber_image_2021-10-19_14-58-09-105

19-10-2021

viber_image_2021-10-19_10-34-17-126

19-10-2021

viber_image_2021-10-18_14-50-19-337

18-10-2021

viber_image_2021-10-18_10-04-39-443

18-10-2021

viber_image_2021-10-11_13-32-31-928

11-10-2001

viber_image_2021-10-01_13-16-32-914

01-10-2021

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба