Реконструкција на улица Крушевска

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постојниот асфалтен пат и тротоарите.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Стругање на постојниот асфалтен слој.
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на предвиден слој на асфалт:
  1. Вградување на БНХС 16 – 7см
 6. Прскање со битуменизирана емулзија помеѓу слоеви.
 7. Вградување на бетонски рабници.
 8. Реконструкција на постојниот тротоар со павер елементи.
 9. Нивелирање на постојни шахти, изведба на канал за одводнување, поставување цевка.за одводнување атмосферски води
 10. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација
 11. Изведба на електрични инсталации (според проект за електротехника).

Реконструкција на улица Мирче Ѓочков – Богданци

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постоен пат. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 2. Отстанување на постоен горен строј.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Битуменизиран носив слој
 6. Конструкција на нови тротоари, реконструкција и проширување на постојни тротоари.
 7. Нивелирање на постојни шахти.
 8. Изведба на електрични инсталации, и цевки за оптички кабел.
 9. Обележување со вертикална и хор. сигнализација.

Реконструкција на улица Мирка Гинова – Богданци

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтен пат. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Отстанување на постоен горен строј.
 2. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 3. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 4. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Битуменизиран носив слој
 5. Реконструкција на постојни тротоари со павер елементи
 6. Нивелирање на постојни шахти.
 7. Изведба на електрични инсталации, и цевки за оптички кабел22.
 8. Обележување со вертикална и хор. сигнализација.

Реконструкција на улица Ѓуров Дол – Богданци

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтен пат. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Отстанување на постоен горен слој земја.
 2. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Битуменизиран носив слој
 6. Реконструкција на постојни тротоари со павер елементи
 7. Нивелирање на постојни шахти.
 8. Изведба на електрични инсталации, и цевки за оптички кабел.
 9. Обележување со вертикална и хор. сигнализација.

Реконструкција на улица Кочо Рацин – Богданци

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтен пат. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. 1. Отстанување на постоен слој ѓубре.
 2. 2. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Битуменизиран носив слој
 6. 6. Реконструкција на постојни тротоари со павер елементи
 7. Нивелирање на постојни шахти.
 8. Изведба на електрични инсталации, и цевки за оптички кабел.
 9. Обележување со вертикална и хор. сигнализација.

Реконструкција на улица Браќа Миладинови – Богданци

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постоен земјан пат. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Отстанување на постоен горен слој ѓубре.
 2. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Битуменизиран носив слој
 6. Реконструкција на постојни тротоари со павер елементи
 7. Нивелирање на постојни шахти.
 8. Изведба на електрични инсталации, и цевки за оптички кабел.
 9. Обележување со вертикална и хор. сигнализација.

Реконструкција на улица 10 Октомври – Богданци

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтен пат. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Отстанување на постоен горен слој земја.
 2. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт
  • Битуменизиран носив слој
 6. Конструкција на нови тротоари со павер елементи
 7. Нивелирање на постојни шахти.
 8. Изведба на електрични инсталации, и цевки за оптички кабел.
 9. Обележување со вертикална и хор. сигнализација.