Пристапна улица бр.532 – Илинден

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постоен дел од асвалтниот пати изведба на нов тротоар од едната страна на улицата. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Отстранување на постоен горен строј од патот, дел од поттДело како и дел од постојните тротоари.
 2. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Абечки слој
  • Битуменизиран носив слој
 6. Прскање со битуменизирана емулзија помеѓу слоеви.
 7. Вградување на бетонски рабници.
 8. Изведба на нов тротоари со павер елементи
 9. Нивелирање на постојни шахти.
 10. Полагање на цевки како припрема за оптика.
 11. Обележување со вертикална и хор. Сигнализација