Реконструкција на локална улица Питу Гули

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтен пат. паркинг и тротоари.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Стругање и орапавување на постојниот оштетен коловоз.
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен до потребна збиеност
 5. Одводнување со двонасочни канали и наслаги
 6. Изведба на предвиден слој на асфалт:
  1. Битуминизаран асфалтен слој БНХС 16А – 6см
 7. Машинско прскање со битуменска емулзија
 8. Вградување на гранитни коцки 18/10см врз бетонска основа, согласно деталите
 9. Изведба на бетонска основа од 10см за редење камени плочки
 10. Изведба на тротоари од кршен камен со дебелина од 3-5см
 11.  Нивелирање на постојни шахти.