Механизам за жалби и поплаки

Механизам за жалби и поплаки може да биде користен од јавноста и засегнатите страни кои активно ќе учествуваат при реализација на Проектот за поврзување со локални патишта преку пополнување на Образец за жалби и поплаки за време на градежната фаза.

Образецот за жалби и поплаки ќе биде достапен во електронска форма на веб-страната на Министерството за транспорт и врски и официјалната веб-страна на Општината каде се одвиваат градежни работи.

Поплаките може да се достават усно преку телефон, во писмена форма (по пошта или e-mail) преку пополнување на Образецот за жалби и поплаки.

Како да поднесам жалба?

За да поднесете жалба или поплака, имате две опции:

По електронски пат

Директно да ја пополните електронската форма:

Информации за проектот

Лични податоци
Пол:*

Информации за инцидентот

Дата на инцидентот/Поплаката *

Ве молиме прикачете слика за која што се однесува поплаката


или

Со испраќање по пошта

Да го симнете образецот тука, рачно да го пополните и да го испратите по пошта на

Адреса:
Министерство за транспорт и врски - Единица за Имплементација на Проект
Ул. “Црвена Скопска Општина” бр. 4
1000 Скопје
Република Северна Македонија
Контакт лице од Единица за Имплементација на Проектот:

Сашка Богданова Ајцева

Специјалист за животна средина и социјални аспекти
+389 (2) 3145 535