Последни минати Настани

Реконструкција на локалните улици „Љубљанска“, „8-ми Март“ со два крака и „Луј Пастер“ во градот Велес, Општина Велес

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за Контролната листа на ПУЖССА за Реконструкција на локалните улици „Љубљанска“, „8-ми Март“ со два крака и...

Реконструкција на локален пат од с. Долно Свиларе до с. Горно Свиларе, Општина Сарај

ДНЕВЕН РЕД за одржување на јавна презентација / консултација за документот План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за „ Реконструкција на локален пат од с. Долно Свиларе до с. Горно...

Надградба на локален пат с. Зрновци – с. Мородвис (Штипски Пат), локален пат во с. Мородвис до гробишта, улични краци „Никола Карев“ и „Филе Ристов“ и делницата која ги поврзува во с. Зрновци и локалниот пат од м.в. „Оризни Гумна“ до м.в. „Друмот“ во с. Видовиште, општина Зрновци

ДНЕВЕН РЕД за одржување на јавна презентација / консултација за документот План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за „Надградба на локален пат с. Зрновци – с. Мородвис (Штипски Пат), локален...

Последни минати Настани

Реконструкција на локалните улици „Љубљанска“, „8-ми Март“ со два крака и „Луј Пастер“ во градот Велес, Општина Велес

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за Контролната листа на ПУЖССА за Реконструкција на локалните улици „Љубљанска“, „8-ми Март“ со два крака и...

Реконструкција на локален пат од с. Долно Свиларе до с. Горно Свиларе, Општина Сарај

ДНЕВЕН РЕД за одржување на јавна презентација / консултација за документот План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за „ Реконструкција на локален пат од с. Долно Свиларе до с. Горно...

Надградба на локален пат с. Зрновци – с. Мородвис (Штипски Пат), локален пат во с. Мородвис до гробишта, улични краци „Никола Карев“ и „Филе Ристов“ и делницата која ги поврзува во с. Зрновци и локалниот пат од м.в. „Оризни Гумна“ до м.в. „Друмот“ во с. Видовиште, општина Зрновци

ДНЕВЕН РЕД за одржување на јавна презентација / консултација за документот План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за „Надградба на локален пат с. Зрновци – с. Мородвис (Штипски Пат), локален...

Последни минати Настани