Последни минати Настани

Надградба на локална улица „Шопев мост – Здравствена установа „Светозар Чочороски“, со крак 1 и 2“ во с. Вевчани, општина Вевчани

ДНЕВЕН РЕД за одржување на јавна презентација и консултација за документот План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за „Надградба на локална улица „Шопев мост – Здравствена установа „Светозар Чочороски“, со...

Реконструкција на улицата “Али Зенго” во градот Дебар, Општина Дебар

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за Контролната листа на ПУЖССА за „Реконструкција на улицата “Али Зенго” во градот Дебар, Општина Дебар“ во...

Реконстукција на локален пат во н. Мороишта, Општина Струга

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за Контролната листа на ПУЖССА за „Реконстукција на локален пат во н. Мороишта, Општина Струга” во рамки...

Последни минати Настани

Надградба на локална улица „Шопев мост – Здравствена установа „Светозар Чочороски“, со крак 1 и 2“ во с. Вевчани, општина Вевчани

ДНЕВЕН РЕД за одржување на јавна презентација и консултација за документот План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) за „Надградба на локална улица „Шопев мост – Здравствена установа „Светозар Чочороски“, со...

Реконструкција на улицата “Али Зенго” во градот Дебар, Општина Дебар

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за Контролната листа на ПУЖССА за „Реконструкција на улицата “Али Зенго” во градот Дебар, Општина Дебар“ во...

Реконстукција на локален пат во н. Мороишта, Општина Струга

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документ Контролна листа на План за управување со животна средина и социјални аспекти (ПУЖССА) за Контролната листа на ПУЖССА за „Реконстукција на локален пат во н. Мороишта, Општина Струга” во рамки...

Последни минати Настани