Проектот за поврзување на локални патишта е поддржан со 107 милиони ЕУР заем од МБОР за финансирање на инвестиции во инфраструктурата на општинските патишта и улици, вклучително и соодветно поврзани процеси на консултација и подготвителни процеси (70 милиони ЕУР) и Компонента за непредвидени итни реакции (КНИР) (37 милиони ЕУР). Најголемиот дел од средствата од заемот (65.3 милиони ЕУР) се главно поврзани со рехабилитација и подобрување на патиштата (62.8 милиони ЕУР) со кои ќе се поддржат приоритетните инвестиции идентификувани од страна на општините за рехабилитација/реконструкција на општинските патишта и улици од приближно 450 км, со цел подобрување на квалитетот, безбедноста и отпорноста, како и пилот инвестиции во инфраструктурата поттикнати од заедницата (2.5 милиони ЕУР) кои може да вклучуваат мерки за подобрување на: а) безбедноста, како на пример тротоари, велосипедски патеки, дополнително улично осветлување, автобуски засолништа, подобрување на приклучоците, порамнување на патот и пешачки премини; б) климатска отпорност, како на пример стабилизација на насипи и работи за одводнување; и в) јавен транспорт и училишен автобуски превоз; и г) дел од финансиите може да се насочат за ранливите групи, вклучително и ромите. Подобни за финансирање се локални патишта/улици во рурални и урбани општини, посебно оние кои ќе овозможат пристап за граѓани до места кои се од суштински јавен интерес и употреба (здравство и образование, спорт, храна и пазар на трудот, верски институции и места, јавни институции, владина администрација, комерцијални објекти меѓу кои земјоделски пазари и објекти за обработка, туристички места и индустриски паркови).

Активности

Следете ги градежните работи!

види мапа

Новости

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба

Набавки

види повеќе