Изградба на локален пат: Прналија – Супруге

Активен
Буџет

19126960.5мкд

Должина

2,902.00м

Ширина на пат

4,0м

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постоен земјен пат. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

  1. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
  2. Отстранување на горниот постоен слој
  3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
  4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
  5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
    • Битуменизиран носив слој
  6. Полагање на цевки како припрема за оптика.
  7. Изведба на бетонски канали и пропусти за канализирање на атмосверската вода

Галерија

IMG-d7994db6d84f185eff919ea44224e38c-V

23-08-2021

IMG-d0e438648df5ba90b52db1ff8bfe0860-V

23-08-2021

IMG-501200404362bd4611955d00c6ffbac9-V

23-08-2021

IMG-623314098d8e39a8d3b512bce737818e-V

27-08-2021

IMG-39719263aa8d2891676a2bf69253aa4b-V

08-08-2021

IMG-4411139b8b9a527ff4fbe452a30dd580-V

23-07-2021

IMG-9882f1fe890ca37efd2cd2dacb3c7b7b-V

09-07-2021

IMG-537b3d534debe3715acf65030bbd6064-V

21-07-2021

IMG-84d367a426796578445b4d0ce083243d-V

09-07-2021

IMG-81d59fed3dca9eeee5b46e0a2f358d3b-V

03-07-2021

IMG-65a7757bf20242d8c63fbc8689107950-V

01-01-1970

IMG-9ab35d708ae7920fc009351466b04658-V

07-08-2021

IMG-09c587226606a7fb92a00667cf91c260-V

23-06-2021

IMG-8f4b6051168d8314b89f578a20362bc3-V

08-07-2021

IMG-5df936f61921bbf562301cdd486e1647-V

01-01-1970

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба