Реконструкција на локален пат во Василево покрај канал за вода

Активен
Буџет

2857587.00мкд

Должина

420,0м

Ширина на постоен земјан пат

3,5м

Ширина на нов асфалтен пат

3,5м

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен земјан пат.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

  1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
  2. Отстанување на слојот од земја, тампонски слој и дел од подтлото.
  3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
  4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен до потребна збиеност.
    1. Изведба на предвиден слој на асфалт:
  5. Битуминизран асфалтен слој БНХС 16 -7см
  6. Вградување на бетонски рабници.
  7. Поставување на цевка за оптички кабел.
  8. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба