Реконструкција на локален пат Делчево – Тработивиште Л-1

Активен
Буџет

27492691мкд

Должина

5300м

Широчина на постоен земјан пат

3,0м

Обложување на две страни

60-75см


Широчина на новопланиран асфалтен пат

4,0м

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен земјан пат.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

  1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
  2. Отстранување на постојниот земјан слој, постојниот тампонски слој и дел од подтлото
  3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
  4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен
  5. Изведба на предвиден слој на асфалт:
    1. Слој од битуменски асфалт  БНС 16a -7см
  6. Вградување на бетонски рабници.
  7. Изведба на бетонски пропусти
  8. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба