Реконструкција на локален пат с.Грешница до с.Длапкин Дол

Активен
Буџет

4935754.90мкд

Должина

830.0м

Ширина на постоен земјан пат

2,5м-3,5м

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен земјен пат и тротоари.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

  1. Обележување на трасата на новопланираниот подпроект..
  2. Отстранување на површинскиот слој на земја..
  3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
  4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен до потребна збиеност.
  5. Изведба на предвидени слоеви на асфалт:
    1. Битуминизиран асфалтен слој БНХС 16a – 7см
  6. Поставување на бетонски риголи, канали
  7. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба