Реконструкција на локален пат с.Злести до с.Белчишта

Активен
Буџет

13010159.1мкд

Должина

2,121.00м

Ширина на асфалтен пат

3,5м

Банкини (две страни)

2х0,5м

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен земјан пат.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Расчистување на трасата и отстанување на слојот од земја, тампонскиот слој и дел од подтлото.
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен до потребна збиеност
  1. Изведба на предвидени слоеви на асфалт:
  2. Битуминизиран асфалтен слој БНХС 16- 7см
 5. Изведба на банкини за стабилизација на патот.
 6. Изведба на земјани канафки за одводнување атмосферски води.
 7. Изведба на арм.бетонски пропусти.
 8. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба