Реконструкција на локална улица во с.Градошорци

Активен
Буџет

2686460.00мкд

Должина

432.00м

Широчина на земјан пат

3,5м-4м

Банкини од двете страни

2х75см

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтен пат.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

  1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
  2. Отстранување на постојниот оштетен асфалтен слој, тампонски слој и дел од подтлото.
  3. Нивелирање,планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
  4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен до потребна збиеност.
    1. Изведба на предвиден слој на асфалт:
  5. Битуминизиран асфалтен слој  БНХС 16 -7см
  6. Вградување на бетонски рабници.
  7. Изведба на цевасти пропусти
  8. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба