Реконструкција на локална улица: пристапен пат до Здравствен дом во Кратово

Активен
Буџет

5722936.38мкд

Должина

481.77 m

Ширина на асфалтен пат

3,6m

Тротоари (две страни)

2 x 1m

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постоен коловоз и постоен тротоар. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 2. Гребење на постоен асфалт.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Абечки слој
  • Битуменизиран носив слој
 6. Прскање со битуменизирана емулзија помеѓу слоеви.
 7. Вградување на бетонски рабници.
 8. Реконструкција на постојни тротоари со павер елементи
 9. Нивелирање на постојни шахти.
 10. Полагање на цевки како припрема за оптички кабел.
 11. Изведба на Преливна шахта

Галерија

IMG-ef9f3fa9234b643fbe00ac894ea150f2-V

28-09-2021

IMG-ec339032e92f27d23fb91a7052beb3c0-V

29-09-2021

IMG-e873ac387919b6ebe3e02bfdb79bf845-V

29-09-2021

IMG-e57e44fe25db7bebeeb3be8dd1b446cc-V

29-09-2021

IMG-e5ac2ceaed9ae5c30dfd5811cbde0245-V

29-09-2021

IMG-d9c23e198497fe01156b31487e0e6c0c-V

12-09-2021

IMG-c807275360fd36b1c74cb3fba413d1e6-V

29-09-2021

IMG-c724c175ab0eae9a23b7d48493d293f1-V

29-09-2021

IMG-c387d4c8f1bb85195fcc6429765be8d3-V

01-01-1970

IMG-b6d056a85b6a2ba59be0d4df3fac8249-V

29-09-2021

IMG-a392f48e64ca3627a24f026156144b7c-V

20-09-2021

IMG-a50a4829f649a8e8265d209b79c38776-V

29-09-2021

IMG-64831875f536683498e3c21f56ddd5b1-V

21-09-2021

IMG-59bb90086a90ed91ca7f5881cb716c35-V

29-09-2021

IMG-18d61eea15b7d2002eb50791b6af9eec-V

29-09-2021

IMG-03e273a55e8c578a7ad73f891a7735e8-V

29-09-2021

IMG-2f9e53e59a1742d154afad5dd07f8fd2-V

29-09-2021

IMG-1ad7f72e39836ffd3b376e16fbb9d57c-V

29-09-2021

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба