Реконструкција на локална улица Раде Кратовче

Активен
Буџет

5337831мкд

Должина

640.0м

Широчина на асфалтен пат

6,0м

Тротоари (на две страни)

2 х 1,2м

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтен пат и тротоари.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Стругање и орапавување на постојниот асфалтен слој.
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен до потребна збиеност.
 5. Изведба на предвиден слој на асфалт:
  1. Битуменизиран асфалтен слој БНХС 16 – 5,0см
 6. Машинско прскање со битуменска емулзија
 7. Вградување на бетонски рабници.
 8. Изведба на тротоари од павер елементи.
 9. Нивелирање на постојни шахти.
 10. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба