Реконструкција на локална улица Че Гевара

Активен
Буџет

10484615.00мкд

Должина

589.0м

Ширина на асфалтен пат

4,25м – 5,0м

Тротоар (две страни)

Ш=2х1,0-1,5м

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтен пат и тротоари.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Отстранување на постојниот оштетен асфалтен слој, тампонски слој и дел од подтлото.
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен до потребна збиеност.
 5. Изведба на предвиден слој на асфалт:
  1. Битуминизиран асфалтен слој  БНХС 16 -7см
 6. Вградување на бетонски рабници.
 7. Изведба на тротоари со павер елементи.
 8. Нивелирање на постојни шахти.
 9. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Галерија

1

04-11-2021

2

04-11-2021

3

06-11-2021

4

06-11-2021

IMG-c0e8c7f8ffe1ba79603353009c521025-V

04-11-2021

IMG-535261cb5807a0abedc2b7aae39a6546-V

04-11-2021

8

04-11-2021

7

04-11-2021

6

04-11-2021

5

04-11-2021

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба