Реконструкција на улица Кочо Рацин – Богданци

Активен
Должина

260.00м

Ширина на асфалтен пат

3,5 to 4,0м

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтен пат. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. 1. Отстанување на постоен слој ѓубре.
 2. 2. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  • Битуменизиран носив слој
 6. 6. Реконструкција на постојни тротоари со павер елементи
 7. Нивелирање на постојни шахти.
 8. Изведба на електрични инсталации, и цевки за оптички кабел.
 9. Обележување со вертикална и хор. сигнализација.

Галерија

поставен механизам за жалби ипоплаки во општина Богданци

24-08-2021

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба