Реконструкција на улица Браќа Џунови

Активен
Буџет

4876010мкд

Должина

571.00м

Ширина на асфалтен пат

6,0м

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтиран пат.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
 2. Гребење на постоен асфалт.
 3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
 4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
  1. Абечки слој
  2. Битуменизиран носив слој
 6. Прскање со битуменизирана емулзија помеѓу слоеви.
 7. Вградување на бетонски рабници.
 8. Нивелирање на постојни шахти.
 9. Полагање на цевки како припрема за оптички кабел.
 10. Обележување со вертикална и хор. сигнализација.

Галерија

20210723_110505

23-07-2021

20210723_105525

23-07-2021

20210723_105506

23-07-2021

20210716_115458

16-07-2021

20210716_115006

16-07-2021

20210716_114953

16-07-2021

20210708_132812

08-07-2021

20210708_132705

08-07-2021

20210625_125548

25-06-2021

20210625_124426

25-06-2021

20210616_130945

13-06-2021

20210611_124236

11-06-2020

поставен механизам за жалби и поплаки во општина Кавадарци

04-04-2021

мерки за БЗР и инфо за проектот во општина кавадарци

04-04-2021

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба