Реконструкција на улица Дисанска

Активен
Буџет

4746400мкд

Должина

324.00м

Ширина на асфалтен пат

6,0м

Тротоар (на една страна)

1 х 2,0м

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постојна асфалтирана улица итротоар.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Стругање на постојниот оштетен асфалтен слој.
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на предвиден слој на асфалт:
  1. Слој од битуменски асфалт    БНС 22 сА – 8см
  2. Слој од АБ 11с – 5см
 6. Прскање со битуменска емулзија меѓу слоевите.
 7. Вградување на бетонски рабници.
 8. Нивелирање на постојни шахти.
 9. Изведба на тротоари од павер елементи.
 10. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба