Реконструкција на улица Западен Булевар

Активен
Буџет

8861620мкд

Должина

609.00м

Ширина на асфалтен пат

12,0м

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постојниот асфалтен пат.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Стругање на постојниот асфалтен слој.
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен
 5. 5. Изведба на предвидени слоеви на асфалт:
 6. Слој од битуменски асфалт  БНС 22 сА – 8см
 7. Слој АБ 11с – 5см
 8. Прскање со битуменска емулзија помеѓу слоеви.
 9. Вградување на бетонски рабници.
 10. Нивелирање на постојни шахти.
 11. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба