Реконструкција на улици во село Двориште – Берово

Активен
Буџет

29239506.4мкд

Должина

2,906.22м

Ширина на асфалтен пат

3,5м

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтен/земјен пат. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

  1. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
  2. Отстранување на горниот постоен слој
  3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
  4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
  5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
    • Битуменизиран носив слој
  6. Полагање на цевки како припрема за оптика.
  7. Изведба на бетонски канали и пропусти за канализирање на атмосферската вода

Галерија

IMG-cfe5b864c2b63d0f5c2d6a39791abfd6-V

27-08-2021

IMG-335648c159cd6732691bb98b6f95d716-V

27-08-2021

IMG-9882f1fe890ca37efd2cd2dacb3c7b7b-V

27-08-2021

IMG-369c4515bd6251c3fc8ebc099e75f908-V

27-08-2021

IMG-50dd7757bcd218305ffd0c8f94a1e815-V

27-08-2021

IMG-25e0b04492baee3079c8100f31fc2d0b-V

27-08-2021

IMG-7a07d8e2c1f26b4eb66c41dabdee7016-V

27-08-2021

IMG-06b6b41e1f41938ec0b67ed481dbb44b-V

01-01-1970

13

27-08-2021

12

01-01-1970

поставен Механизам за жалби и поплаки во опоштина Берово

01-06-2021

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба