Реконструкција на локален пат од Р29371 до Слоештица

Со планираниот проект се предвидува реконструкција на постојниот асфалтен пат. Со реконструкцијата се планираат следните активности:

  1. Отстранување на горниот слој како и дел од подтло.
  2. Обележување на трасата од страна на овластено лице.
  3. Нивелирање и планирање на подтло до потребна збиеност.
  4. Изработка на тампонски слој од дробен камен
  5. Изведба на потребни слоеви на асфалт:
    • Абечки слој
    • Битуменизиран носив слој
  6. Инсталирање цевки како припрема за оптички кабел.
  7. Обележување со вертикална и хор. Сигнализација