Градежни работи за подобрување на инфраструктурата на локалните патишта во одбрани општини

Градежните работи се состојат од реконструкција на постојните локални патишта кои се во лоша состојба (оштетени тротоари, надолжни пукнатини, слегнатини, оштетени рабови) и чиј капацитет не може да одговори на потребите на локалните жители. Согласно проектите и перцепцијата на постојната ситуација на терен, реконструкцијата се состои од следните работи: гребење на постојниот оштетен површински слој онаму каде што од тоа има потреба; промена на тампонскиот слој со дробен камен онаму каде што од тоа има потреба; изведба на коловозна површина со битуменизиран асфалтен слој БНПС (битуменизиран носечки потрошен слој); поставување на бетонски рабници; поставување спроводници и цевки за оптички кабел онаму каде што од тоа има потреба; изведба на пешачки и велосипедски патеки каде што има потреба; поставување на хоризонтална и вертикална сигнализација. Градежните активности исто така вклучуваат решение за собирање на атмосферските води од површинскиот слој и нивно одводнување низ постојниот одводен систем или изведба на нови површински бетонски/земјани канали и пропусти за одлагање на атмосферските води.

Подпроекти

No
Tender
Lot
Municipality
Subproject
Length (m)
Вредност (денари)
Статус
11Lot 1
Karposh
Reconstruction of Local Street: Pariska - Karpos
406.3
-
Во тек
21Lot 1
Kisela Voda
Reconstruction of Local Street: Zivko Firfov
876.0
-
Во тек
31Lot 1
Ilinden
Access Road – Street no.532 from km 0+000 to km 1+888,82 - Ilinden
1888.8
-
Во тек
41Lot 2
Gjorche Petrov
Local Street Kuzman Shapkarev - Gjorce Petrov
349.4
-
Во тек
51Lot 2
Gjorche Petrov
Local Street Anton Keckarov - Gjorce Petrov
440.4
-

Во тек
61Lot 2
Tetovo
Reconstruction of Local Street: Goce Delcev - Tetovo
732.0
-
Во тек
71Lot 2
Tetovo
Reconstruction of Local Street: Goce Stojcevski - Tetovo
294.0
-
Во тек
81Lot 2
Vrapchiste
Construction of Local Road to village of Zubovce
2117.0
-
Во тек
9
1Lot 3
Kochani
Rehabilitation of the left carriage way of the 4-lane street Todosija Paunov
955.4
-
Во тек
101Lot 3
Kratovo
Reconstruction of Local Street: Access Road to Health-Emergency Centre in Kratovo
481.8
-
Во тек
111Lot 3
Berovo
Reconstruction of streets in village Dvoriste
2906.2
-
Во тек
121Lot 3
Radovish
Construction of Local Road: Prnalija-Supurge
2902.0
-
Во тек
131Lot 4
Demir Hisar
Reconstruction of local road from R29371 to Sloeshtica
2288.9
-
Во тек
141Lot 4
Makedonski Brod
Local Street from the river Treska to the City Cementery
1200.0
-
Во тек
151Lot 4
Prilep
Reconstruction of part of the street Mice Kozar
276.0
-
Во тек
161Lot 4
Kavadarci
Reconstruction of street Ilindenska
612.0
-
Во тек
171Lot 4
Kavadarci
Reconstruction of street Pionerska
436.7
-
Во тек
181Lot 4
Kavadarci
Reconstruction of street Brakja Dzunovi
571.0
-
Во тек
191Lot 5
Negotino
Reconstruction of street Antiigona to D Mircev
1190.0
-
Во тек
201Lot 5
Negotino
Reconstruction of street Edvard Kardelj
560.0
-
Во тек
211Lot 5
Bogdanci
Reconstruction of street Mirce Gjockov
158.7
-
Во тек
221Lot 5
Bogdanci
Reconstruction of street Mirka Ginova
135.8
-
Во тек
231Lot 5
Bogdanci
Reconstruction of street Koco Racin
260.0
-
Во тек
241Lot 5
Bogdanci
Reconstruction of street Gjurov Dol
271.7
-
Во тек
251Lot 5
Bogdanci
Reconstruction of street Brakja Miladinovi
254.4
-
Во тек
261Lot 5
Bogdanci
Reconstruction of street 10 Oktomvri
164.6
-
Во тек
271Lot 5
Konche
Reconstruction of local road D.Lipovik - G Lipovik
894.1
-
Во тек
282Lot 1

Kriva Palanka
Reconstruction of access local road to the new Sity Cementary
827.0
-
Во тек
292Lot 1
Makedonska Kamenica
Reconstruction of local road to village Todorovci - Albansko maalo
1499.6
-
Во тек
302Lot 1
Makedonska Kamenica
Reconstruction of local road to village Cera, section from Krapevska maala to Stipcarska maala and branch to maalski Grobishta
2409.1
-
Во тек
312Lot 1
Delchevo
Reconstruction of lokal street Orce Nikolov and street Skopska
750.0
-
Во тек
322Lot 1
Delchevo
Reconstruction of part of lokal street Delcevo - Trabotivishte L-1
5300.0
-
Во тек
332Lot 2
Delchevo
Reconstruction of part of lokal street Ostrec
74.0
-
Во тек
342Lot 2
Bogdanci
Reconstruction of street Krushevska
1318.0
-
Во тек
352Lot 2
Gevgelija
Reconstruction of part local street Metodija Andonov Cento in v. Mrzenci
839.0
-
Во тек
362Lot 2
Demir Kapija
Reconstruction of lokal street 11 Oktomvri
158.1
-
Во тек
372Lot 2
Demir Kapija
Reconstruction of lokal street 8mi Mart
143.4
-
Во тек
382Lot 2
Demir Kapija
Reconstruction of lokal street Goce Delcev
213.7
-
Во тек
392Lot 2
Demir Kapija
Reconstruction of lokal street Marshal Tito
195.9
-
Во тек
402Lot 2
Negotino
Reconstruction of street JNA
765.0
-
Во тек
412Lot 2
Kavadarci
Reconstruction of street Disanska
324.9
-
Во тек
422Lot 2
Kavadarci
Reconstruction of street Zapaden Bulevar
609.0
-
Во тек
432Lot 3
Krivogashtani
Reconstruction of part of Street 4 and street 14, v.Krusheani
341.9
-
Во тек
442Lot 3
Krushevo
Reconstruction of Local street Pitu Guli
236.3
-
Во тек
452Lot 3
Ohrid
Reconstruction of local street Makedonski Prosvetiteli
420.0
-
Во тек
462Lot 3
Debarca
Reconstruction of local road from v. Zlesti to v. Belcista /section1 and 2
2121.0
-
Во тек
472Lot 4
Kochani
Reconstruction of lokal street Goso Vikentiev
243.0
-
Во тек
482Lot 4
Kochani
Reconstruction of Local Street Rade Kratovce
543.0
-
Во тек
492Lot 4
Shtip
Reconstruction of lokal street Pance Karagozov
407.0
-
Во тек
502Lot 4
Shtip
Reconstraction of crossroad between street Sremski front and street Boris Krajger
530.0
-
Во тек
512Lot 4
Vasilevo
Reconstruction of local road Novo Vladevci - Staro Vladevci
1741.0
-
Во тек
522Lot 4
Vasilevo
Reconstruction of local street in v. Gradosorci
432.0
-
Во тек
532Lot 4
Vasilevo
Reconstruction of local street in Vasilevo along the water channel
420.0
-
Во тек
542Lot 4
Konche
Reconstruction of local road Gabrevci
129.0
-
Во тек
552Lot 4
Cheshinovo I Obleshevo
Reconstruction of local street Hristijan Todorovski
550.0
-
Во тек
562Lot 5
Shuto Orizari
Reconstruction of local street Ce Gevara
589.0
-
Во тек
572Lot 5
Shuto Orizari
Reconstruction of local street Novoproektirana
365.0
-
Во тек
582Lot 5
Grad Skopje
Reconstruction of boulevard Kiro Gligorov to the overpass to bulevard Aleksandar Makedonski , phase 1
730.1
-
Во тек
592Lot 5
Mavrovo I Rostusha
Reconstruction of local road Mavrovi Anovi-Vrben
7260.1
-
Во тек
612Lot 6
Kichevo
Reconstruction of local street Boris Kidric
830.0
-
Во тек
622Lot 6
Kichevo
Reconstruction of local street Uzicka Republika
1350.0
-
Во тек
632Lot 6
Kichevo
Reconstruction of local road from v. Greshnica - v. Dlapkin Dol
830.0
-Во тек

Мапа на подпроекти

Filter by