Родова еднаквост и Вклучување на Роми

Родова еднаквост и вклучување на Роми во проектните активности на Проект за поврзување на локални патишта

Каква е ситуацијата?

Градењето и одржувањето на патиштата може да има значителни економски и социјални бенефиции во поглед на економскиот раст и зголемениот пристап до работни места и до голем број услуги од кои граѓаните зависат. Сепак, патната инфраструктура и транспортните услуги често погрешно се претставува дека имаат еднаква корист за сите, но тие, всушност, се различно искусни од различни групи на населението. Вработувањето во секторот за изградба на патишта е случај во моментов кој го разгледуваме и третираме во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта.

Пазарот на труд во Република Северна Македонија покажува големи јазови на полот и етничката припадност со тоа што жените Ромки се најнеповолни на пазарот на труд затоа што се жени и Роми (мажи) бидејќи имаат најниска стапка на вработување во споредба со сите други групи. Транспортниот сектор, низ целиот свет вработува многу помалку жени отколку мажи во апсолутна смисла и во различни улоги и Северна Македонија не е исклучок ниту каде што само околу 13 отсто од жените се вработени во транспортот и во споредба со 87 отсто за нивните машки колеги. Податоците за вработувањето кои се распаѓаат од етничката припадност и полот не се достапни за секторот, но со оглед на нискиот удел во вработувањето на Ромите воопшто и фактот дека секторот е во машка доминација, се очекува дека уделот на жените и особено жените Роми во секторот е мал до занемарлив.

Зошто е важна инклузивната практика на вработување?

Решавањето на социјалното исклучување на пазарот на трудот не е само морален императив, туку и подразбира неистражени економски можности и ковани фискални добивки за земјата: (i) Ниски стапки на вработување, Високата неформалност и ниските работни места сред жените и ромите може да резултират с по-ниски фискални приходи, а ii) остареалото население и долгата традиции на емиграциите в родината да породат предизвици пред производноста.

Имајќи ја предвид малата големина на работната сила и ниската стапка на наталитет во Северна Македонија, загубата дури и на мал број работници влијае на целокупниот собир на вештини во економијата.

Што се прави за решавање на половите и етничките празнини?

Проектот за поврзување на локалните патишта во Северна Македонија нуди можност за зголемување на бројот на помалку претставените групи во секторот на следниов начин:

  • Министерството за транспорт и врски ја измени набавката за барање од понудувачите да поднесат План за родова еднаквост и вклученост на Ромите во кој ќе бидат наведени конкретни чекори кои ќе ги преземат за вработување на жени Роми, мажи Роми и генерално жени во нивната работна сила во овој Проект;
  • Бидејќи задачата за создавање на Планот за родова еднаквост и вклученост на Ромите е релативно нова за Понудувачите, Единицата за Имплементација на Проектот при Министертсвото за транспорт и врски подготви кратка презентација за да ги води Понудувачите да создадат таков План. Презентацијата вклучува некои предложени дејства донесени за илустрација;
  • Изведувачите се охрабруваат да вработуваат Роми (мажи и жени) во нивните компании. Успехот во оваа задача ќе биде одреден од низа фактори, вклучувајќи, но не само големината на работната сила на Изведувачите, географската локација и потребите, како и подготвеноста на целните групи да се вклучат во овој сектор.

Ова е пилот иницијатива која повремено се оценува за неговата оправданост, цели и дизајн и соодносно ќе се ажурира.