Реконструкција на дел од локална улица Острец

Активен
Буџет

1508030мкд

Должина

70,0м

Широчина на асфалтен пат

6,0м

Широчина на тротоар

1,5м

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен дел од асфалтиран пат и тротоар.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Отстранување на постојниот оштетен асфалтен пат, постојниот тампонски слој и дел од подтлото.
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен
 5. Изведба на предвиден слој на асфалт:
  1. Слој од битуменски асфалт  БНС 22- д=6,0см
  2. Слој од АБ 16-6см
 6. Прскање со битуменизирана емулзија помеѓу слоевите.
 7. Изведба на бетонски рабници.
 8. Изведба на тротоари со павер елементи.
 9. Изведба на површински земјани канали, цевки за одвод на атмосферска вода од корисниците.
 10. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација.

Галерија

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба