Реконструкција на улица ЈНА

Активен
Буџет

10251060мкд

Должина

765.00м

Ширина на асфалтен пат

6.0м

Тротоар (на двете страни)

2х1,5м

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтен пат и реконструкција на тротоари.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Отстранување на постојниот оштетен асфалтен пат, тампонски слој дел од подтлото.
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтлото до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен.
 5. Изведба на предвиден слој на асфалт:
  1. Слој од битуменски асфалт    БНХС – 16 д=7см
 6. Вградување на бетонски рабници.
 7. Реконструкција на тротоари со павер елементи.
 8. Нивелирање на постојни шахти.
 9. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Галерија

ул.ЈНА_3

25-10-2021

ул.ЈНА_2

25-10-2021

ул.ЈНА_1

25-10-2021

ул.ЈНА Неготино

25-10-2021

ул.ЈНА Неготино 1

25-10-2021

Ул.ЈНА Неготно

10-10-2021

ул.ЈНА Крак 2 Неготино

10-10-2021

IMG-713bceb354e86bb5734bd6dbcfc82ed9-V

10-10-2021

Состојба

Пред почеток на градежни активности
По завршување на градежни активности

Документи

Механизам за жалби и поплаки

поднеси жалба