Реконструкција на локална улица Новопроектирана

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтен пат и тротоари.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Отстранување на постојниот оштетен асфалтен коловоз, тампонски слој и дел од подтлото.
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен до потребна збиеност.
 5. Изведба на предвиден слој на асфалт:
  1. Битуминизиран асфалтен слој БНХС 16 -7см
 6. Вградување на бетонски рабници.
 7. Изведба на тротоари со павер елементи.
 8. Нивелирање на постојни шахти.
 9. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација

Реконструкција на локална улица Че Гевара

Со планираниот под-проект се предвидува реконструкција на постоен асфалтен пат и тротоари.

Со реконструкцијата се планираат следните активности:

 1. Обележување на трасата на новопланираниот под-проект.
 2. Отстранување на постојниот оштетен асфалтен слој, тампонски слој и дел од подтлото.
 3. Нивелирање, планирање и збивање на подтло до потребна збиеност.
 4. Нивелирање и збивање на тампонски слој од дробен камен до потребна збиеност.
 5. Изведба на предвиден слој на асфалт:
  1. Битуминизиран асфалтен слој  БНХС 16 -7см
 6. Вградување на бетонски рабници.
 7. Изведба на тротоари со павер елементи.
 8. Нивелирање на постојни шахти.
 9. Изведување на вертикална и хоризонтална сигнализација